DDDDDFDSFDSFDSFDSF

คันตีเหยื่อปลอม มีทั้งด้ามก็อกและยาง

รหัสสินค้า ความยาว (ฟุต) ท่อน รีซีท/ไกด์

น้ำหนักเหยื่อ

(เบาสุดg)

น้ำหนักเหยื่อ

(หนักสุดg)

เวทคัน lb ประเภท
CLI/S-702L 7 2 Ocean seven 3-14 15-30 8-20 สปินนิ่ง
OUB/C-661M 8 2 Ocean seven 3-14 15-30 8-20 สปินนิ่ง
OUB/S-661M 9 2 Ocean seven 3-14 15-30 8-20 สปินนิ่ง